Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – ISO 22000

Почетна/Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – ISO 22000

ISO 22000 standard
Bezbednost hrane u svim prehrambenim granama industrije (proizvodnja, prerada, pakovanje, skladištenje, transport i prodajna mesta) svakog dana ima sve veći značaj, ne samo zbog zakonskih odredbi i novčanih kazni usled eventualnog nepoštovanja istih, već i zbog ozbiljnih finansijskih posledica koje mogu da budu rezultat smanjene potražnje, ili čak u nekim slučajevima, rezultat potpunog bojkota proizvoda ili lanca proizvoda nekog proizvođača ukoliko se ustanovi da je svojim proizvodom dovela u pitanje zdravlje potrošača.

U septembru 2005. godine u Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju (ISO) objavljen je ISO 22000 ili Sistem menadžmenta bezbednosti hrane.

ISO 22000 standard je prvi međunarodni standard za menadžment bezbednosti hrane (Food safety management systems) izdat 1. septembra 2005 od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i u mnogim evropskim zemljama je već uveliko zauzeo mesto HACCP u oblasti prehrambene industrije.

Imajući u vidu da se opasnost za bezbednost hrane može pojaviti u bilo kom stadijumu proizvodnog lanca, neophodna je efikasna kontrola i eliminacija ili smanjenje mogućnosti pojave opasnosti na prihvatljiv nivo. Standard ISO 22000 moguće je primeniti u svim oblicima poslovanja koji se dovode u direktnu ili indirektnu vezu sa prehrambenim lancem: od proizvodnje hrane za životinje, preko primarne proizvodnje, proizvodnje, prerade i skladištenja, distribucije pa sve do maloprodaje, ugostiteljstva i drugih vidova raspoloživosti hrane potrošačima, uključujući i poslovanja koja pružaju samo uslugu, proizvođače mašina, ambalaže, sredstava za čišćenje i dezinfekciju, dodataka i ostalog što ulazi u oblast poslovanja sa hranom.

Sistem menadžmenta bezbednosti hrane sadrži:

 • sistematsko održavanje sistema,
 • kontrolu opasnosti preko unapred predviđenih programa i preko HACCP plana,
 • kontinuirano poboljšavanje i ažuriranje sistema,
 • zahteve za uzajamnu komunikaciju i razmenu informacija/podataka između svih zainteresovanih strana (proizvođača, dobavljača, kupaca i nadležnih organa),
 • jedinstvo načela HACCP sa koracima za implementaciju Komisije Codex Alimentarius,
 • kombinaciju HACCP plana sa preduslovnim programima,
 • zahteve za poštovanje zakona i zakonskih odredbi, kao i
 • zahteve koji su u vezi sa standardom.

ISO 22000 je priznat svuda u svetu i može da se sertifikuje. Predstavlja bazu izveštaja za razne kontrole koje se vrše na osnovu nacionalnih standarda ili drugih oblika sertifikacije koji su obavezni u nekim stadijumima prehrambenog lanca. Sistem menadžmenta bezbednosti hrane uliva poverenje, kako potrošačima tako i svim zainteresovanim stranama, pruža mogućnost preduzeću da održava usaglašenost sa obostrano usvojenim zahtevima kupca.

Analiza opasnosti je vrlo osetljiv proces koji zahteva tačno utvrđivanje plana za bezbednost hrane i sadrži:
• uočavanje mogućih opasnosti i određivanje gornje granice prihvatljivog stepena opasnosti u krajnjem proizvodu,
• procenu svih mogućih spoljnih opasnosti i određivanje opasnosti koje zahtevaju kontrolu,
• izbor odgovarajućih preventivnih mera i načina praćenja, ili preko kritičnih kontrolnih tačaka, ili sa unapred određenim (zakonskim ili internim) metodama.

 

ISO 22000 može da se implementira samostalno ili paralelno sa drugim sistemima kvaliteta kao što su ISO 9001:2000li ISO 14001:2004 sa kojima je potpuno uskladljiv, a postoji mogućnost ugrađivanja i u već postojeće sisteme kvaliteta.
Prednosti implementacije ISO 22000

Implementacija Sistema menadžmenta bezbednosti hrane ima brojne prednosti od kojih ćemo navesti samo neke:

• Sistem menadžmenta bezbednosti hrane je podoban za sve organizacije u lancu ishrane, od primarnih proizvođača, dobavljača, prerade pa sve do servisne usluge u lancu ishrane.
• Dizajniran je da podrži komunikaciju sa svim stranama vezanim za lanac ishrane radi povećanja standarda u sklopu prehrambene industrije.
• Dosledan je prepoznatljivim principima HACCP-a razvijenom od strane Codex Alimentarius Commission.
• Integriše pristup za bezbednost hrane koji obuhvata 4 ključna elementa:

1. Preduslovne programe,

2. Sistem HACCP,

3. Sistem menadžmenta,

4. Komunikaciju sa „zainteresovanim“ stranama uključujući potrošače, snabdevače, nadležne za nadzor i primenu i sl.

Ovaj standard može se koristiti za eksternu kontrolu (koju sprovodi treća strana), a takođe ga može koristiti svaka organizacija koja se bavi preradom i proizvodnjom hrane radi uvođenja sistema za upravljanja bezbednosti hrane. Pored toga on obezbeđuje da je proces koji se koristi za kontrolu bezbednosti hrane, implementiran, nadgledan, upravljan i verifikovan.
Implementacija ISO 22000

S obzirom na to da je HACCP kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva implementaciju ISO 9001, a samim tim i dodatne rashode za preduzeće. Da bi se izbegli ovi nedostaci HACCP u primeni, u velikim preduzećima koja se bave prehrambenom industrijom, došlo je do izražene potrebe za stvaranjem jednog novog standarda kao što je ISO 22000. ISO 22000 u sebi integriše ne samo HACCP i ISO 9001 već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi za Sistem upravljanja bezbednosti hrane i mogu ga primeniti sve organizacije u lancu snabdevanja hranom, uključujući i one koje imaju udela i uticaja na njih, što znači da se može uspešno primeniti na:

 • primarne proizvođače hrane, uključujući i prerađivače hrane,
 • maloprodaju i isporuku hrane,
 • proizvodnju stočne hrane,
 • proizvođače opreme i materijala za pakovanje, kao i
 • proizvođače adativa, sastojaka i sredstava za čišćenje.

Sistem menadžmenta bezbednosti hrane zahteva od organizacije da:

 1. Definiše oblasti Sistema menadžmenta bezbednosti hrane,
 2. Dokumentuje Sistem menadžmenta bezbednosti hrane,
 3. Razvije interne i eksterne komunikacije sa nadležnim i zainteresovanim stranama vezanim za bezbednost hrane,
 4. Razvije sistem za bezbednost hrane koje će omogućiti identifikaciju i kontrolu svih rizika vezanih za bezbednost hrane,
 5. Utvrdi procedure za postupanje prilikom potencijalnog vandrendnog stanja koje može da utiče na bezbednost hrane.

U okviru implementacije ISO 22000 potrebno je obezbediti sve neophodne informacije potrebne za analizu opasnosti, kako bi se mogućim opasnostima moglo upravljati i kako bi se uspostavio sistem za njihovo kontrolisanje. Kombinacije kontrolnih mera se sprovode uz pomoć unapred zahtevanih programa i/ili uz pomoć HACCP planova. Takođe, je neophodna primena sistema za sledljivost radi brzog i efikasnog povlačenja proizvoda u slučaju identifikacije opasnosti u bilo kom stadijumu upravlaja hranom.


Sertifikacija ISO 22000

Da bi se izvršila sertifikacija ISO 22000 potrebno je zvanično izvršiti proveru da li su ispunjeni svi zahtevi vezani za standard, kao i ciljevi i politika poslovanja kompanije. Sertifikaciju vrše nezavisna međunarodna sertifikacion tela. Proces sertifikacije je mnogo složeniji u odnosu na sertifikaciju HACCP sistema, s tim da sticanje sertifikata ISO 22000 daje veliki ugled preduzeću i priznat je na internacionalnom nivou.