Sistem ekološkog menadžmenta kvalitetom – ISO 14001

Почетна/Sistem ekološkog menadžmenta kvalitetom – ISO 14001

ISO 14001:2004 standard

Standard ISO 14001:2004 predstavlja Sistem menadžmenta zaštite životne sredine, odnosno upravljanje uticajima organizacije na životnu sredinu. Implementacijom ISO 14001:2004 utvrđuju se radni procesi koji zagađuju životnu sredinu, određuju se realni ciljevi i uvode se neophodne mere za ostvarenje definisanih ciljeva. Pored toga, tokom uvođenja ISO 14001 vrši se odgovarajuća obuka osoblja za upravljanje ovim sistemom i opisuju se obaveze i ovlašćenja za izvršavanje ovih procesa.

Sistem ekološkog menadžmenta predstavlja usavršavanje poslovanja u cilju poboljšanja ekološkog učinka, prvenstveno postepenim smanjenjem zagađenja zasnovanog na dužoj vremenskoj osnovi. Implementacija Sistema ekološkog menadžmenta može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.

Osnovni razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem ekološkog sistema ISO 14001:2004 su:
• neprestano zagađivanje životne sredine,
• strah od potpunog iscrpljenja prirodnih resursa,
• zakonska rešenja,
• povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine,
• nedostatak organizovanog i sistematskog praćenja posledica zagađenja, kao i
• posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

 

Prednosti implementacije sistema ISO 14001:2004

Sistem ekološkog menadžmenta je oruđe za upravljanje proizvodima, uslugama i procesima jedne organizacije koji utiču posredno ili neposredno na životnu sredinu i doprinosi:

• smanjenju rashoda (ispravnijim i ekonomičnijim korišćenjem primarnih materijala, prirodnih resursa i ispravnim odlaganjem otpadaka),
• lakšem sprovođenju zakona,
• poboljšanju opšteg i ličnog zdravlja,
• poboljšanju odnosa sa mesnom ili opštinskom upravom,
• usklađenju dobavljača i saradnika sa politikom ekološkog menadžmenta organizacije,
• osiguranju preventivnih mera i pravovremenom suzbijanju ekoloških katastrofa,
• uvećanju vrednosti i poverenja koje organizacija ima na tržištu,
• stalnom usavršavanju u oblasti zaštite životne sredine,
• poboljšanju opšte slike organizacije, kao i
• prednost na globalnom tržištu.

010.ISOImplementacija Sistema ekološkog menadžmenta može da dovede i do smanjenje bruto rashoda u preduzeću, a samim tim dolazi i do povećanja produktivnosti i profitabilnosti poslovanja. Povećanje zarade proizilazi iz pronalaženja načina za drastično smanjenje otpada, za njegovo pravovremeno i adekvatno uklanjanje, kao i za efikasnije i racionalnije korišćenje energije.

Takođe, ovaj standard zahteva i potvrdu o ustanovljenim kriznim procesima od strane preduzeća, kao i apsolutnu saradnju oko preduzimanja korektivnih mera i sprovođenja zakona. Pored toga Sistem ekološkog menadžmenta znatno umanjenje rizike koji bi mogli da dovedu do ekološke katastrofe ili nedozvoljene zagađenosti.

Implementacija ovog standarda i sertifikacija od strane ovlašćenog sertifikacionog tela uliva poverenje organizacijama za zaštitu životne sredine, kupcima i zaposlenima, što u velikoj meri pozitivno utiče na sam poslovni imidž preduzeća, povećava prodaju i otvara nove horizonte na globalnom tržištu.
Implementacija ISO 1401:2004

ISO 14001 e zasniva na proceni uticaja koje preduzeće može imati na životnu sredinu i utvrđivanju preventivnih mera za zaštitu životne sredine. Obuhvata izradu studije i sprovođenje konsultacija uz učešće javnosti, kao i analizu alternativnih mera, sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih projekata na životnu sredinu. Cilj je da se utvrdi uticaj negativnih činilaca na zdravlje ljudi, floru, faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu, materijalna i kulturna dobra i da se predlože mere kojima se ti uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili u potpunosti otkloniti.

Prilikom implementacije ISO 14001 vrše se preispitivanja u sledećim oblastima menadžmenta:

011.ISO

 

 

 

012.ISO

• sveobuhvatni opis menadžmenta,
• ekološka politika,
• registar ekoloških aspekata i uticaja,
• ekološki zakoni i zakonski propisi,
• ciljevi i nastojanja,
• programi ekološkog menadžmenta,
• ekološka struktura i odgovornost,
• obuka, svest i kompetentnost,
• ekološke komunikacije,
• dokumentacija ekološkog menadžmenta,
• kontrola ekološke dokumentacije,
• operativna kontrola,
• ripremljenost i reagovanje u hitnim slučajevima,
• monitoring i merenja,
• neusaglašenosti, korektivne i preventivne mere,
• ekološka evidencija,
• provera sistema ekološkog menadžmenta, kao i
• preispitivanje od strane menadžmenta.

Implementacijom ISO 14001 preduzeće stiče veći deo dokumentacije neophodne za dobijanje Integrisane ekološke dozvole. Važno je napomenuti da proces procene uticaja organizacije na životnu sredinu zahteva duži vremenski period i samim tim bi zainteresovana preduzeća trebala na vreme da stupe u proces procene i pribavljanja neophodne dokumentacije.


Sertifikacija ISO 14001:2004

Sistem ekološkog menadžmenta ISO 14001 propisuje zahteve koji se odnose na životnu sredinu, a ne govori o samom ekološkom učinku. Stoga, sertifikacija se odnosi na sam sistem upravljanja, a ne na konkretni ekološki efekat. Proces provere usaglašenosti sistema sa standardom, podrazumeva proveru da li sve neophodne komponente jednog radnog sistema postoje i da li one ispravno funkcionišu.

Postoji veliki broj razloga za sertifikaciju ISO 14001, od kojih ćemo navesti samo neke od njih:

013.ISO• Sertifikat je dokaz o pozitivnoj oceni preduzeća od strane nezavisne, akreditovane treće strane.
• Sertifikat predstavlja zainteresovanost kompanije za poboljšanje ekološkog učinka.
• Sertifikat je od izuzetne koristi pri dobijanju međunarodnih i državnih ugovora.
• Sertifikat smanjuje period trajanja dugotrajnih zakonskih provera o usaglašenosti.
• Obnavljanje sertifikata i periodične provere od strane sertifikacionog tela motivišu održavanje, poboljšavanje i integritet vašeg sistema.