Najčešća pitanja

Почетна/Najčešća pitanja

Šta je biznis plan?
Izvođenje definicije kao i određivanje najbitnijih tačaka biznis plana gotovo uvek je uslovljeno pozicijom i potrebama njegovog autora i/ili korisnika.
Biznis plan ima jedno značenje za banke i druge finansijske institucije koje ih ocenjuju i koriste pri donošenju odluka o odobravanju kredita; drugo za konsultantske kuće koje ih sastavljaju, i treće za klijente koji koriste ove planove ili kao instrument upravljanja ili pri konkursima za dobijanje kredita.
Opširnije…

Kada se sastavlja biznis plan?
Biznis plan treba da se sastavlja tek onda

 • kada je jasno i precizno definisana poslovna ideja,
 • kada su jasno i precizno definisani resursi (pre svega, koliko kapitala-novca postoji i koliko kapitala nedostaje) i
 • kada je, što je više moguće, definisan vremenski okvir u kome bi ova ideja – projekat mogla da se razvije.

Opširnije…

Koji su opšti principi ocene poslovne ideje?

 • poslovna ideja mora imati realnu zasnovanost i prepoznatljivu tržišnu vrednost;
 • mora postojati tržište i mora postojati jasna koncepcija nastupa na tržištu;
 • kompetitivne prednosti proizvoda (ili usluge) koje ga izdvajaju od konkurencije;
 • planiranje mora da se zasniva na realnim, praktično ostvarljivim ciljevima, podacima, i pretpostavkama;
 • mora postojati dobar menadžerski tim kao i organizaciona struktura koja može da iznese čitav projekat.

Opširnije…

Koji je tok izrade biznis plana?

 • Izrada (svakog) biznis plana predstavlja samo jednu fazu razvoja i implementacije ukupnog projekta.
 • U tom smislu, potrebno je utvrditi šta prethodi izradi biznis plana, kada se pristupa njegovoj izradi i kako teče proces odlučivanja na bazi biznis plana.

Opširnije…

Šta sadrži biznis plan?
Biznis plan najčešće sadrži sledeće delove.

 • Uvod u biznis plan;
 • Dosadašnji razvoj preduzeća;
 • Marketing plan preduzeća;
 • Proizvodni plan preduzeća;
 • Menadžment plan preduzeća;
 • Finansijski plan preduzeća

Opširnije…

Šta sadrži uvod u biznis plan?
Ovaj deo se nalazi na samom početku biznis plana i sadrži:

 • osnovni cilj biznis plana,
 • naslovnu stranu i
 • rezime biznis plana.

Opširnije…

Šta treba definisati u okviru dosadašnjeg razvoja preduzeća?
U okviru ovog dela biznis plana treba definisati:

 • PROFIL PREDUZEĆA i
 • OCENU TRŽIŠNE POZICIJE.

Opširnije…

Šta predstavlja marketing plan preduzeća?
Marketing plan predstavlja jedan o najvažnijih delova biznis plana. Marketing plan se usresređuje na potrošače i moguće načine da se najbolje zadovolje njihove želje i potrebe. Marketing plan je plan svih marketing aktivnosti u procesu stvaranja i isporuke potrošačima željenih proizvoda i usluga.
Opširnije…

Šta obuhvata proizvodni plan preduzeća?
Proizvodni plan treba da obuhvati, analizu osnovnog proizvodnog programa (odlike proizvoda i asortiman) i glavnih karakteristika proizvodnog procesa, izbor tehnologije i potrebne opreme, identifikovanje glavnih proizvođača i isporučioca opreme, analizu mogućih načina rešavanja različitih tehničkih zahteva (električna energija, vodovod i kanalizacija, otpadne materije i dr.) vezanih za primenu izabrane tehnologije, procenu potrebe korišćenja postojećih ili izgradnje novih objekata na postojećoj ili novoj lokaciji, identifikovanje potrebnih repromaterijala i mogućih dobavljača za realizaciju predviđenog programa proizvodnje, kao i iskazivanje nivoa potrebnih investicionih ulaganja.
Opširnije…

Šta je menadžment plan preduzeća?
Menadžment plan je deo biznis plana gde treba prikazati detaljne podatke o vlasniku(cima) i menadžerskom timu, čija su imena i zanimanja pomenuta na prvim stranama biznis plana. Ovde treba dati više detalja o vlasniku(cima), njihovoj karijeri, stručnosti i stečenom iskustvu. Takođe, treba identifikovati menadžerski tim, njihove sposobnosti, obrazovanje, napredovanje u karijeri i stečeno iskustvo. Menadžment planom treba definisati osnovne zadatke i poslove, najznačajnije funkcije, predvideti neophodne izvršioce, njihove nadležnosti, prava i obaveze.
Opširnije…

Kako se sastavlja finansijski plan preduzeća?
Finansijski plan je najznačajniji i najsloženiji deo biznis plana. On pokazuje finansijsku opravdanost investicije. U ovom delu se ocenjuje ukupno finansijsko poslovanje preduzeća u narednom periodu, odnosno finansijski efekti koje će proizvesti investicija .
Opširnije…

Šta obuhvataju ukupna investiciona ulaganja?
Ukupna investiciona ulaganja obuhvataju ukupna ulaganja potrebna da se ideja dovede do faze realizacije u kojoj može da počne da ostvaruje planirani prihod
Opširnije…

Šta su izvori finansiranja?
Izvori sredstava treba da prikažu sa koliko novčanih sredstava namenjenih finansiranju projekta raspolaže vlasnik firme i koliko novca nedostaje, kao i na koji način će se obezbediti ta sredstva.
Opširnije…

Kako se planira ukupni prihod?
Period projekcije treba da bude najmanje onoliko godina koliko je potrebno da se izvrši povraćaj investiranih sredstava
Planirana količina i cena prodatih poizvoda ili usluga mora da proističe iz poglavlja Biznis plana koje se odnosi na analizu tržišta (MARKETING PLAN) .
Opširnije…

Kako se planira direktan materijal po proizvodu?
Troškove direktnog materijala imaju one proizvodne delatnosti koje za svoju izradu u vidu proizvda/usluge namenjenih za tržiše moraju da utroše određene količine materijala.Za svaku jedinicu proizvoda treba kalkulisati koliko se jedinica materijala troši (na primer za kilogram hleba utroši se pola kilograma brašna).
Opširnije…

Kako se planira direktan materijal ukupno?
Vrednosti ukupne utrošene količine direktnog materijala dobijaju se kada se planirana količina prodatih proizvoda/usluga pomnoži sa odgovarajućim vrednostima utrošenog materijala po proizvodima dobijenim u tabeli Direktan materijal po proizvodu.
Opširnije…

Kako se projektuje plan energije?
Ovaj trošak se posebno iskazuje ukoliko energija predstavlja značajan trošak u izradi vašeg proizvoda/usluge (na primer, ukoliko imate proizvodnju koja koristi mašine koje rade na električni pogon ili ste transportno preduzeće koje troši naftu i sl.).
Opširnije…

Kako se projektuje plan amortizacije?
Nabavna (sadašnja) vrednost sredstava odgovara vrednostima iz tabele u kojoj se definiše predračunska vrednost investicije. Broj godina korišćenja sami procenjujete, u smislu koliko će pojedinačno sredstvo vama koristiti dok ne budete trebali da nabavite novo. Vrednosti amortizacije se dobijaju kada se nabavna vrednost podeli sa brojem godina korišćenja i jednake su za svaku godinu projekcije
Opširnije…

Kako se projektuje bilans uspeha projekta?
Bilans uspeha treba da pokaže koliko uspešno će vaše preduzeće poslovati u određenom vremenskom periodu, odnosno da li će ukupni prihodi moći da pokriju sve troškove koji moraju da nastanu
Opširnije…

Šta je obračun obrtnih sredstava?
Obračun obrtnih sredstava treba da pokaže koliko će sredstava (novca) morati da bude stalno angažovano u tekućem poslovanju vašeg preduzeća. Potrebna trajna obrtna sredstva su, u najvećem broju slučajeva, veća od izvora iz tekućeg poslovanja. Godišnje potrebe pojedinih pozicija u obračunu obrtnih sredstava se izračunavaju za godinu u kojoj je investicija kompletno ostvarena, odnosno godini punog korišćenja kapaciteta.
Opširnije…

Šta je finansijski tok (likvidnost projekta)?
Gotovinski (finansijski) tok treba da pokaže likvidnost projekta, odnosno koliko će novca proticati kroz vaše preduzeće i koliko će novca ostati vlasnicima preduzeća. On se razlikuje od bilansa uspeha po tome što uključuje izvore finansiranja investicije kao priliv i vrednost investicije kao odliv gotovine.
Opširnije…

Šta je ekonomski tok (profitabilnost projekta)?
Ekonomski tok treba da pokaže profitabilnost projekta, odnosno koliko sam projekat generiše gotovine kada se isključe izvori finansiranja. Ekonomski tok daje uvid u ekonomski potencijal projekta odnosno čini osnovu za analizu rentabilnosti. Ako su neto primici u svim, sem u godini ulaganja, pozitivne vrednosti (veće od nule), to znači da je u svim godinama veka projekta ošlo do uvećanja materijalne osnove rada.
Opširnije…

Kako se određuje rentabilnost projekta?
Analiza rentabilnosti ukazuje na efikasnost poslovanja preduzeća u narednom periodu razvoja. Rentabilnost je pokazatelj poslovanja ali i mogućnosti daljeg razvoja preduzeća.
Meri sa na različite načine, a najčešće upoređivanjem između ostvarene dobiti i prosečno angažovanih poslovnih sredstava preduzeća.
Opširnije…

Šta je interna stopa rentabiliteta?
Interna stopa rentabiliteta predstavlja diskontnu stopu koja izjednačava pozitivne i negativne neto primitke, odnosno stopu koja sadašnju vrednost neto primitaka ekonomskog toka svodi na nulu. Kao kriterijum prihvatljivosti se uzima da ona treba da bude veća od kamatne stope na pozajmljena sredstva
Opširnije…

Šta je neto sadašnja vrednost i relativna neto sadašnja vrednost?
Neto sadašnja vrednost projekta predstavlja sadašnju vrednost neto primitaka ekonomskog toka, diskontovanog odgovarajućom stopom. Projekat je prihvatljiv ako je NSV veća od nule
Opširnije…

Koliki je period vraćanja ulaganja?
Vreme povrata investicionih ulaganja treba da pokaže za koliko godina će sredstva uložena u projekat da se povrate, odnosno u kom periodu će projekat da otplati sam sebe.
Projekat je po ovom pokazatelju prihvatljiv i pokazuje pozitivnu efikasnost ako je period vraćanja kraći od ekonomskog veka projekta
Opširnije…

Kako se vrši analiza osetljivosti projekta?
Osim izračunavanja pokazatelja efikasnosti planirane investicije, odnosno ukupnog poslovanja preduzeća u narednom periodu, potrebno je analizirati i osetljivost projekta, odnosno poslovanja preduzeća na promene nekih ključnih parametara, na kojima se zasniva analiza poslovanja. Na taj način sagledava se relativni uticaj pojedinih parametara na očekivane rezultate poslovanja, odnosno sagledavaju se mogući rizici očekivane efikasnosti budućeg poslovanja.
Opširnije…

Šta sadrži zbirna ocena efekata projekta?
Rezime ocene projekta sadrži:

 • eliminacione kriterijume,
 • funkcionalne kriterijume i
 • deskriptivne kriterijume.

Opširnije…