Edukacija

Почетна/Edukacija

Agencija Liman Team svojim klijentima pruža mogućnost da putem seminara i savetovanja poboljšaju svoje poslovanje koristeći se znanjem i iskustvom domaćih i inostranih ekspertskih timova, sastavljenih od univerzitetskih profesora, advokata, pravnih, ekonomskih i finansijskih stručnjaka.

Naše saradnike pažljivo biramo po kriterijumima koji u obzir uzimaju isključivo stručnost, iskustvo, mogucnosti razumljivog i metodičnog prenošenja znanja i iskustva, komunikativnost i otvorenost za saradnju. Naš zadatak je da klijentima i polaznicima seminara i savetovanja omogućimo potpuni uvid u temu kao i mogućnost da tokom trajanja programa razjasne sve nejasnoće koje mogu imati u praksi.

Težimo da putem svojih aktivnosti doprinesemo ubrzanoj i uspešnoj modernizaciji poslovanja, vladavini prava i razvoju tržišne privrede i to prvenstveno putem unapređenja rada naših klijenata.

Na našim treninzima uči se kroz aktivno učešće polaznika, odnosno kroz akciju koja predstavlja obučavanje polaznika u korišćenju praktičnih poslovnih alata, koji se odmah mogu koristiti na poslu ili na konkretnom projektu.

Naši instruktori su aktivni profesionalci koji rade u vodećim kompanijama u Srbiji ili su priznati autoriteti u svojim oblastima. Osnova svega je da veštine, znanja i iskustva koja Vam prenosemo možete redovno koristiti u svakodnevnoj praksi. Na taj način stiče se praktično, savremeno i relevantno znanje.

Kompanijski „in-house“ treninzi

Ovi treninzi omogućuju da se razviju poslovne veštine koje odgovaraju potrebama korisnika. Predavači u saradnji sa polaznicima primenjuju one programe treninga koje će pomoći pojedincima, kao i celoj organizaciji, da se postignu i ostvare konkretni poslovni ciljevi.

Da bi se spoznale konkretne potrebe korisnika, u radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraživanju.

U toku procesa edukacije:

 • Ustanovljavamo Vaše edukacione potrebe sprovođenjem odgovarajućih upitnika i anketa.
 • Predlažemo konkretan edukacioni program vodeći računa o specifičnim potrebama klijenata.
 • Organizujemo potrebna predavanja, praktični trening ili interaktivne radionice.

Specijalistički seminari

Specijalistički seminari omogućuju polaznicima permanentno stručno usavršavanje, prvenstveno u onim oblastima i sferama sa kojima se svakodnevno susreću, prilikom obavljanja svojih redovnih poslovnih aktivnosti. Seminari su namenjeni svim ciljnim grupama, od poslovnih sekretara do vrhunskih menadžera.

Specijalistički seminari su zasnovani na:

 • praktičnim, proverenim i primenljivim znanjima,
 • planiranju, preciznoj i profesionalnoj pripremi i realizaciji, kao i na
 • savremenoj prezentaciji i permanentnim inovacijama programa i sadržaja.

Organizujemo seminare iz sledećih oblasti:

 • Metodologije izrade biznis plana
 • Finansijskih analiza (statičkih i dinamičkih)
 • Finansijskog izveštavanja,
 • Predviđanja višegodišnjih projekcija bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčaninih tokova,
 • Izrade godišnjih planova prihoda i rashoda u skladu sa organizacionom strukturom i potrebama Vašeg preduzeća.
 • Instrumenata obezbeđenja potraživanja,
 • Finansijske analize u funkciji procene boniteta pravnog lica,
 • Poslovnih riziika i upravljanja poslovnim rizicima, procedura za identifikovanje, merenje, procenu i upravljanje rizicima, klasifikacije rizika, kao i zaštite od rizika.
 • Kreditiranja sa aspekta domaće i međunarodne pravne i ekonomske regulative i prakse,
 • Poreza doprinosa privrednih društava, pravnih i fizičkih lica, zakonske regulative i prakse,
 • Javnih nabavki, nove zakonske regulative, nadzora, kontrole i prakse,
 • Investicionih fondova i dobrovoljnih penzijskih fondova, organizovanja i upravljanja fondovima. Osnivanja, delatnosti i poslovanja društva za upravljanje fondovima. Poslova i dužnosti kastodi banke.

Seminari vezani za kvalitet i standarde kvaliteta:

 • Kvalitet u nabavkama i reinženjering procesa nabavki,
 • Integrisani menadžment sistemi,
 • Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema zahtevima direktiva novog i globalnog pristupa EU,
 • Standardi JUS ISO 9001,
 • Priprema za primenu standarda OHSAS,
 • Osposobljavenje za primenu standarda HACCP,
 • Osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Osposobljavanje za primenu zakona o opštoj bezbednosti proizvoda , i
 • Primena standarda u oblasti zaštite čovekove sredine

Pošaljite nam e-mail ili nas kontaktirajte telefonom.

U najkraćem mogućem roku mi ćemo Vas kontaktirati, napraviti uvodni razgovor u kojem ćemo snimiti Vaše potrebe za finansijskim sredstvima i nakon početnog upoznavanja izraditi za Vas ekonomske, finansijske i tržišne analize potencijalnog investicijskog ulaganja. Treba voditi računa o činjenici da je biznis plan samo temeljna baza svakog preduzetničkog poduhvata, jer tek detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg poduhvata, može se uvideti da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje.

Možete nas kontaktirati putem e-maila ili telefona, pa ćemo porazgovarati o Vašim idejama i željama i zajednički napraviti biznis plan.

Kolo srpskih sestara 23
21000 Novi Sad
Srbija
+381 63 569 185
+381 63 358 999
office@biznis-plan.co.rs
agencijalimanteam@gmail.com